Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Eén.Erkenning en aanvaarding van voorwaarden door de gebruiker

Waveband Communications LLC ("Wij" of "Wij") biedt de verdeelsleutel 160;www.wvbandcoms.comserver 160; site en diverse aanverwante diensten (collectief, de "site") aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw naleving van alle voorwaarden, en kennisgevingen die hierin zijn vervat of waarnaar wordt verwezen (de "Gebruiksvoorwaarden"), alsmede alle andere schriftelijke overeenkomst tussen ons en u.Bovendien zijn gebruikers bij het gebruik van bepaalde diensten of materialen op deze website onderworpen aan alle ter beschikking gestelde regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten of materialen die naast de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ook voorwaarden kunnen bevatten.Al deze richtsnoeren of regels worden door verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Door deze site te gebruiken, ben je het eens met deze gebruiksvoorwaarden.Als u niet wilt worden begrensd door deze gebruiksvoorwaarden, exit dan de Site nu.Uw vergoeding voor het ongemak met deze site, of om het even welke producten, diensten, inhoud of andere informatie die beschikbaar is op of via deze site, is het stoppen met het gebruik van de site en/of die specifieke producten of diensten.Uw overeenkomst met ons, met betrekking tot de naleving van deze gebruiksvoorwaarden, wordt onmiddellijk van invloed op de naleving van uw gebruik van deze Site.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht als bedoeld in 03/01/2011.Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u te wijzigen.U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze website en deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te bekijken en uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen.Uw verdere gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen zal een erkenning van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst zijn om de gewijzigde gebruiksvoorwaarden na te leven en gebonden te zijn aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn verwijzingen naar onze "Partners" onder onze eigenaren, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, agenten, bestuurders, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvat (zonder beperking) alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren en/of leveren van deze site en/of de inhoud ervan.

Twee.Beschrijving van de diensten

Wij maken verschillende diensten beschikbaar op deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, verkoop en diensten van communicatie apparatuur en andere soortgelijke diensten.U bent verantwoordelijk voor het verstrekken, op eigen kosten, van alle apparatuur die nodig is om de diensten te gebruiken, met inbegrip van een computer, modem en internettoegang (inclusief betaling van alle vergoedingen die met deze toegang gepaard gaan).

Wij behouden ons het enige recht voor om de site te wijzigen of te beëindigen, met inbegrip van een van de sites functies, op elk moment met of zonder kennisgeving aan u.Wij zijn niet aansprakelijk voor u of een derde partij als we dit recht uitoefenen.Alle nieuwe functies die de huidige diensten op deze website vergroten of verbeteren, zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Drie.Registratiegegevens en privacy

Om toegang te krijgen tot een aantal diensten op deze site, wordt u verplicht om een account en wachtwoord te gebruiken die kunnen worden verkregen door het invullen van ons online registratieformulier dat om bepaalde informatie en gegevens vraagt ("Registratiegegevens"), en het onderhouden en bijwerken van uw Registratiegegevens zoals vereist.Door registratie gaat u ermee akkoord dat alle informatie in de Registratiegegevens waar en accuraat is en dat u deze informatie zo nodig zal onderhouden en bijwerken om deze actueel, volledig en accuraat te houden.

U geeft ons ook het recht om bepaalde Registratiegegevens over u bekend te maken aan derden.De informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van deze site, inclusief uw Registratiegegevens, is onderworpen aan onze afschermingen 160;Privacybeleiddie specifiek in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen.

Vier.Gedrag op de locatie

Uw gebruik van de site is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de site.Door informatie te plaatsen in of anderszins met behulp van een communicatiedienst, chat room, message board, nieuwsgroep, softwarebibliotheek, of andere interactieve dienst die voor u beschikbaar kan zijn op of via deze site, stemt u ermee in dat u geen inhoud zal uploaden, delen, posten of anderszins distribueren of faciliteren van verspreiding van een inhoud --inclusief tekst,communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie --dat:

a. is onrechtmatig, bedreigend, misbruik, intimidatie, laster, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, invasief van een ander zijn privacy, onrechtmatige, bevat expliciete of grafische beschrijvingen of accounts van seksuele handelingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot seksuele taal van gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of groep individuen);of anders onze regels of beleid schendt;

b. intimidatie, intimidatie, degradatie of intimidatie van een individu of groep personen op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

c. inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij;

d. vormt ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofde uitlokking, of enige vorm van loterij of gokken;

e. bevat softwarevirussen of andere computer code, bestanden of programma's die ontworpen of bedoeld zijn om de werking van software, hardware of telecommunicatie-apparatuur te verstoren, te beperken of te beschadigen of toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van derden, of

f. zich voordoet als een persoon of entiteit, met inbegrip van een van onze werknemers of vertegenwoordigers.

We bekrachtigen noch nemen enige aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal geüpload of ingediend door derden gebruikers van de site.Over het algemeen wordt de inhoud van communicatiediensten, chat rooms, berichtboards, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve diensten die op of via deze site beschikbaar kunnen zijn, niet voorgescreend, bewaakt of bewerkt.Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken alle inhoud te verwijderen die volgens ons niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en enige andere regels van gebruikersgedrag voor onze website, of die anders schadelijk, verwerpelijk of onjuist is.Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele storing of vertraging bij het verwijderen van deze inhoud.U stemt hierbij in met deze verwijdering en ziet af van elke vordering tegen ons die voortkomt uit een dergelijke verwijdering van inhoud.Zie "Gebruik van Uw Materialen" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij gelooft dat de op deze site geplaatste inhoud inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij.

Bovendien mag u uw account niet gebruiken om de beveiliging van een andere rekening te schenden of om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een ander netwerk of server.Niet alle gebieden van de site kunnen beschikbaar zijn voor u of andere geautoriseerde gebruikers van de site.U mag zich niet bemoeien met iemand anders gebruik en plezier van de site of andere soortgelijke diensten.Gebruikers die systemen of netwerkbeveiliging schenden, kunnen strafrechtelijk of civiel aansprakelijk worden gesteld.

U bent het ermee eens dat we op elk moment, en naar onze eigen goeddunken, uw lidmaatschap, rekening of andere aansluiting met onze site kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u voor het schenden van een van de bovenstaande bepalingen.Bovendien erkent u dat we volledig zullen samenwerken met onderzoeken naar overtredingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere locaties, waaronder samenwerking met rechtshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke strafbare feiten.

Vijf.Sites en informatie van derden

Deze site kan u linken naar andere sites op het internet of anderszins verwijzingen naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten van andere partijen.Deze sites kunnen informatie of materiaal bevatten dat sommige mensen ongepast of beledigend kunnen vinden.Deze andere sites en partijen zijn niet onder onze controle, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, legaliteit, fatsoen of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of nalatigheden in verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten.Het opnemen van een dergelijke link of verwijzing wordt uitsluitend verstrekt als een gemak en impliceert geen goedkeuring of associatie met de site of partij door ons, of enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

Zes.Informatie over intellectuele eigendom

Copyright (c) 03/01/2011 Waveband Communications LLC All Rights Reserved.

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden wordt "inhoud" gedefinieerd als alle informatie, gegevens, communicatie, software, foto's, video, graphics, muziek, geluiden en andere materiaal en diensten die door gebruikers op onze site kunnen worden bekeken.Dit omvat berichten boards, chatten en andere originele inhoud.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent en stemt u ermee in dat alle inhoud die u op deze site wordt gepresenteerd beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten, en is het de enige eigendom van Waveband Communications LLC en/of haar affiliates.U mag alleen de inhoud gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of de specifieke content provider.Behalve voor een enkel exemplaar dat uitsluitend voor persoonlijk gebruik is gemaakt, mag u geen documenten of informatie van deze site kopiëren, reproduceren, wijzigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke content provider, en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordathet hergebruiken van elk auteursrechtelijk materiaal dat beschikbaar is op deze site.Elk onrechtmatig gebruik van de materialen die op deze site verschijnen kan het auteursrecht, handelsmerken en andere toepasselijke wetten schenden en kan leiden tot strafrechtelijke of civiele sancties.

Noch wij, noch onze Affiliates rechtvaardigen of vertegenwoordigen dat uw gebruik van materialen weergegeven op, of verkregen door, deze site zal niet inbreuk maken op de rechten van derden.Zie "Gebruikers Materialen" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat de op deze site geplaatste inhoud inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij.

Alle aangepaste graphics, iconen, logo's en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van Waveband Communications LLC of haar affiliates.Alle andere handelsmerken of servicemerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.Niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft u het recht om een handelsmerk, servicemerk, logo, en/of de naam van Waveband Communications LLC of haar affiliates te gebruiken.

Zeven.Niet-geautoriseerd gebruik van materialen

Onder voorbehoud van ons privacybeleid, wordt elke communicatie of materiaal dat u naar deze site of naar ons verzendt, hetzij via elektronische post, post of andere middelen, om welke reden dan ook, behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd.Terwijl u alle rechten in dergelijke communicatie of materiaal behoudt, geeft u ons en onze agenten en affiliates een niet-exclusieve, betaalde, eeuwige, en wereldwijd recht om te kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen,en anderszins dergelijk materiaal voor elk doel gebruiken, ongeacht de vorm of medium (nu bekend of niet bekend) waarin het wordt gebruikt.

Gelieve ons geen vertrouwelijke of vertrouwelijke informatie te verstrekken tenzij we elkaar schriftelijk anders hebben overeengekomen.Wij zijn ook niet in staat om uw ongevraagde ideeën of voorstellen te accepteren, dus gelieve deze in geen geval aan ons voor te leggen.

Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen en wij vragen u hetzelfde te doen.Als u of een gebruiker van deze site gelooft dat zijn auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een post op deze site, dient u of de gebruiker onmiddellijk kennisgeving te sturen naar onze aangewezen agent (zoals hieronder aangegeven).Om doeltreffend te zijn, moet de kennisgeving omvatten:

Eén.Identificeer voldoende gedetailleerd het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u gelooft dat het is geschonden of andere informatie die voldoende is om te specificeren dat het auteursrechtelijk beschermde werk wordt geschonden).

Twee.Identificeer het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat is vermeld in punt \#1 hierboven.

Drie.Geef voldoende informatie om contact met u op te nemen (e-mailadres is de voorkeur).

Vier.Verstrek zo mogelijk informatie die ons in staat stelt om de eigenaar/beheerder van de vermeende inbreuk op de webpagina of andere inhoud in kennis te stellen (e-mailadres is de voorkeur).

Vijf.Inbegrepen de volgende verklaring: "Ik heb een goede overtuiging dat het gebruik van de hierboven beschreven auteursrechtelijk beschermde materialen niet toegestaan is door de eigenaar, zijn agent of de wet."

Zes.Inbegrepen de volgende verklaring: "Ik zweer, onder straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of gemachtigd ben om namens de eigenaar van een exclusief recht te handelen dat zou worden geschonden."

Zeven.Teken het papier.

8.Stuur de schriftelijke mededeling naar het volgende adres:

Aangewezen agent voor beweerde inbreuk:

Contact: Nick Hohman
Adres: 361 Winged Foot Dr Westminster, MD 21158
Telefoon: 800-806-1076

U erkent en stemt ermee in dat na ontvangst van een kennisgeving van een vordering tot schending van het auteursrecht,We kunnen onmiddellijk de geïdentificeerde materialen van onze site verwijderen zonder aansprakelijkheid voor u of een andere partij en dat de claims van de klagende partij en de partij die de materialen oorspronkelijk postte zullen worden verwezen naar de Verenigde Staten Auteursrecht Office voor berechting zoals voorzien in de Digital Millennium Auteursrecht Act.

8.Disclaimer van garanties

ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITUATIE WORDEN GEBRACHT OP EEN "ZO IS" EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER WAARSCHUWING VAN welke aard dan ook, hetzij EXPRES, hetzij geïmpliceerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de GEVALLE WAARSCHRIFTEN VAN MERCHANGBALITEIT OF FITNOSITEIT VOOR EEN GEGEVENS, OF DE WAARSCHUWING VAN NON-INFENST.Zonder afbreuk te doen aan de toekomst, maken wij geen garantie dat (A) de diensten en materialen aan uw eisen voldoen, (B) de diensten en materialen zullen worden UNINTERT, TIJDELIJK, SECUR, OF ERVRIJ, C) de resultaten die kunnen worden verkregen van het gebruik van de diensten of materialen, zullen doeltreffend, tijdig of betrouwbaar zijn,Of (D) de kwaliteit van alle producten, diensten of informatie die door u wordt opgevraagd of opgevraagd van de site van ons of van onze AFFILATIES, zal uw expedities ontmoeten of vrij zijn van fouten, fouten of defecten.

Deze site kan technische of andere fouten bevatten, incoherenties of typerende fouten.We kunnen hier veranderingen aanbrengen in de materialen en diensten, met inbegrip van de prijzen en de beschrijving van elk product dat op elk moment zonder kennisgeving is vermeld.De materialen of diensten op deze site kunnen buiten de datum zijn, en wij verbinden ons niet tot het updaten van dergelijke materialen of diensten.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET VERWIJDEREN OF ANDERE VERWERVING VAN MATERIALEN DOOR DEZE SITUATIE IS GEDAAN OP UW EIGEN DISCRATIE EN RISICO EN MET UW OVEREENKOMST DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE SCHADERING VAN UW COMPUTER SYSTEEM OF HET VERLOTEN VAN GEGEVENS DIE RESULLEN VAN DIT ACTIVITEITEN.

Door uw gebruik van de site, kunt u de mogelijkheid hebben om commerciële transacties met andere gebruikers en verkopers te ondernemen.U erkent dat alle transacties met betrekking tot goederen of diensten die door een partij worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de koopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, garanties, onderhoud en leveringsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke transacties, uitsluitend zijn overeengekomen tussen de verkoper of koper van dergelijke handel en diensten en u.

Inhoud die via deze site beschikbaar is, vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatie-aanbieder, site-gebruiker, of andere persoon of entiteit die niet met ons verbonden is.Wij steunen noch zijn wij verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van een advies, advies of verklaring van iemand anders dan een geautoriseerde Waveband Communications LLC woordvoerder die in zijn/haar officiële hoedanigheid spreekt.Voor meer informatie kunt u verwijzen naar het specifieke redactionele beleid dat op verschillende delen van deze site is gepubliceerd, welke beleidsterreinen zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en stemt ermee in dat tijdelijke onderbrekingen van de diensten die via deze site beschikbaar zijn als normale gebeurtenissen kunnen optreden.U begrijpt en stemt ermee in dat we geen controle hebben over netwerken van derden die u kunt benaderen tijdens het gebruik van deze site, en daarom zijn vertragingen en verstoring van andere netwerktransmissies volledig buiten onze controle.

U begrijpt en stemt ermee in dat de diensten die op deze site beschikbaar zijn "AS IS" worden aangeboden en dat we geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit, verwijdering, verkeerde levering of het niet opslaan van enige gebruikerscommunicatie of personalisatie instellingen.

Sommige staten of rechterlijke instanties staan niet toe dat bepaalde garanties worden uitgesloten, zodat sommige van de beperkingen niet op u van toepassing kunnen zijn.

Negen.Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij of onze zaken aansprakelijk zijn voor u of welke derde partij dan ook voor enige speciale, Puinitieve, Incidentele, Indirecte of Consequente schade van welke aard dan ook, of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, de resultaten van het verlies van gebruik, gegevens of profits, ongeacht of we al dan niet zijn blootgesteld aan de mogelijke schade van dergelijke schade, en aan, en aan, zonder beperking, zonder beperking, die resultaten van het verlies van het gebruik, de gegevens of de eigenschappen van dergelijke schade, en aan en aanElke theorie van aansprakelijkheid, die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik van deze Site of van welke andere website dan ook die wordt gerefereerd of gelinkt aan deze Site.

Verder zullen wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor goederen en diensten van derde partijen die door deze Site worden aangeboden, noch voor steun bij het uitvoeren van commerciële transacties via deze Site, met inbegrip van zonder beperking van de verwerking van orders.

Sommige rechterlijke beslissingen zijn gericht op de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor constante of incidentele schade, zodat de opgelegde beperkingen niet op u van toepassing kunnen zijn.

Tien.Vergoeding

Op verzoek van ons, stemt u in om ons en onze Affiliaten onschuldig te verdedigen, te vrijwaren van alle verplichtingen, claims en kosten, inclusief advocaten vergoedingen, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze site.Wij behouden ons het recht voor, op onze eigen kosten, om de exclusieve verdediging en controle te nemen van elke zaak anders onderworpen aan schadevergoeding door u, in welk geval u zal samenwerken met ons in het stellen van elke beschikbare verdediging.

Elf.Veiligheid en wachtwoord

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en voor alle verklaringen en nalatigheden die zich voordoen door het gebruik van uw wachtwoord en account.Daarom moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw wachtwoord en account.Ons personeel zal je nooit om je wachtwoord vragen.U mag uw rekening met niemand overmaken of delen, en wij behouden ons het recht voor om uw rekening onmiddellijk te beëindigen als u uw rekening overdraagt of deelt.

Twaalf.Deelname aan promoties

Af en toe kan deze site advertenties bevatten die door derden worden aangeboden.U kunt in correspondentie met of deelnemen aan promoties van de adverteerders tonen hun producten op deze site.Deze correspondentie of promoties, met inbegrip van de levering en betaling van goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of vertegenwoordigingen in verband met deze correspondentie of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor een deel van een dergelijke correspondentie of promotie.

13.E-mail, berichten, bloggen en chatdiensten

We kunnen e-mail, berichten, bloggen, of chatdiensten (collectief, "Communicatie") beschikbaar stellen voor gebruikers van onze site, direct of via een derde-partij provider.Wij stellen afzonderlijke aanvullende overeenkomsten ter beschikking die de relatie tussen u en ons karakteriseren en die, behalve wanneer uitdrukkelijk vermeld of tegenstrijdig, deze Voorwaarden omvatten.

We zullen de inhoud van private communicatie niet inspecteren of openbaar maken, behalve met toestemming van de afzender of de ontvanger, of in de nauw omschreven situaties die zijn voorzien in de Privacy Act inzake elektronische communicatie, of zoals anderszins vereist door de wet of de rechtbank of de overheid.Meer informatie is beschikbaar in ons privacybeleid.

We kunnen gebruik maken van geautomatiseerde bewakingsapparatuur of technieken om onze gebruikers te beschermen tegen massale ongevraagde communicatie (ook wel "spam") en/of andere soorten elektronische communicatie die wij onverenigbaar achten met onze zakelijke doeleinden.Dergelijke apparaten of technieken zijn echter niet perfect, en we zullen niet verantwoordelijk zijn voor enige legitieme communicatie die wordt geblokkeerd, of voor elke ongevraagde communicatie die niet wordt geblokkeerd.

Mailboxen kunnen een beperkte opslagcapaciteit hebben.Als u de maximaal toegestane opslagruimte overschrijdt, kunnen we geautomatiseerde apparaten gebruiken die e-mailberichten verwijderen of blokkeren die de limiet overschrijden.Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke verwijderde of geblokkeerde berichten.

14.Internationaal gebruik

Hoewel deze site wereldwijd toegankelijk kan zijn, maken we geen voorstelling dat materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en toegang tot hen uit gebieden waar hun inhoud illegaal is is verboden.Degenen die ervoor kiezen om deze site van andere locaties te benaderen doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.Elke aanbieding voor producten, diensten en/of informatie die in verband met deze site wordt gedaan, is ongeldig indien dit verboden is.

15.Beëindiging van het gebruik

U bent het ermee eens dat wij, naar onze eigen goeddunken, uw toegang tot alle of een deel van de site kunnen beëindigen of opschorten met of zonder aankondiging en om welke reden dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, schending van deze Gebruiksvoorwaarden.Elke vermoedelijke frauduleuze, onrechtmatige of illegale activiteit kan een reden zijn om uw relatie te be ëindigen en kan worden verwezen naar passende rechtshandhavingsinstanties.

Na beëindiging of schorsing, ongeacht de redenen, houdt uw recht om de op deze site beschikbare diensten te gebruiken onmiddellijk op, en u erkent en stemt ermee in dat we uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden op uw rekening en/of de toegang tot dergelijke bestanden of deze site onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen.Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor u of een derde voor vorderingen of schade die voortvloeien uit een be ëindiging of schorsing of andere maatregelen die wij in verband met deze beëindiging of schorsing hebben genomen.

16.Recht van bestuur

Deze site (exclusief gelinkte sites) wordt door ons gecontroleerd vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten van Amerika.Het kan worden benaderd uit alle 50-staten, evenals uit andere landen over de hele wereld.Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Maryland, door toegang tot deze site beiden van mening dat de statuten en wetten van de staat Maryland, zonder rekening te houden met de conflicten van wetten van deze en de Verenigde Naties Conventie over de internationale verkoop van goederen,zal gelden voor alle zaken die betrekking hebben op het gebruik van deze site en de aankoop van producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn.Ieder van ons is het ermee eens en onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en plaats van elke bevoegde rechterlijke instantie in de staat Maryland met betrekking tot dergelijke zaken.

17.Notities

Alle mededelingen aan een partij moeten schriftelijk worden gedaan en moeten hetzij via e-mail, hetzij via conventionele post worden gedaan.Bericht aan ons moet worden verzonden naar de aandacht van de Klantenservice opsales@wvbandcoms.comdesnoods per e-mail, of bij Waveband Communications LLC 361 Winged Foot Dr Westminster, MD 21158 per conventionele post.Kennisgevingen aan u kunnen worden verzonden naar het door u opgegeven adres als onderdeel van uw Registratiegegevens.Daarnaast kunnen we via de site berichten of berichten uitzenden om u op de hoogte te stellen van wijzigingen op de site of andere belangrijke zaken, en dergelijke uitzendingen zullen u op het moment van verzending worden gemeld.

18.Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen ons over het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken van de partijen met betrekking tot dat onderwerp.Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van andere documenten.Elke poging om dit document te wijzigen, a an te vullen of te wijzigen of een order in te voeren voor producten of diensten die aan aanvullende of gewijzigde voorwaarden onderworpen zijn, is ongeldig, tenzij anders is overeengekomen in een door u en ons ondertekende schriftelijke overeenkomst.Voor zover iets in of in verband met deze website in strijd is met of in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang.

19.Diversen

In elke actie om deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, zal de heersende partij recht hebben op kosten en honoraria voor advocaten.Elke oorzaak van actie die u tegen ons of onze Affilialen heeft ingesteld moet met een jaar na de oorzaak van de actie worden ingesteld of voor altijd worden beschouwd als ontheven en uitgesloten.

U mag uw rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet aan enige partij toewijzen, en elke vermeende poging daartoe zal nietig zijn.We kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden vrijelijk toewijzen.

U stemt ermee in geen enkel deel van deze site te verkopen, te verkopen, te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden, of gebruik van of toegang tot deze site.

Naast alle door de toepasselijke wet geboden excuses, zullen we worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten beschikbaar via onze site voortvloeiende uit een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzienbaar door een van de partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verstoring van de arbeid, oorlog, brand, ongeval,ongunstige weersomstandigheden, onvermogen om vervoer, overheidshandeling of regelgeving te garanderen, en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met die welke hierboven worden opgesomd.

Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, wordt dat gedeelte opgevat op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet om zo min mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen te weerspiegelen, en blijven de resterende delen van kracht en van kracht.

Het feit dat wij geen bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of aanverwante rechten afdwingen of uitvoeren, vormt geen ontheffing van dat recht of van die bepaling.

20.Contactinformatie

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld op deze site, de diensten die beschikbaar zijn via deze site worden aangeboden door Waveband Communications LLC gevestigd op 361 Winged Foot Dr Westminster, MD 21158.Ons telefoonnummer is 800-806-1076.Als u merkt dat een gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden schendt, neem dan contact met ons op op de server van de server 160;sales@wvbandcoms.com .

Genereerd door:-160;Algemene Raad, PCdelen 160en delen;Wettelijke rivier's blad 160;Algemene voorwaarden

Kan een product niet vinden?Vraag een Quote Today